Strona Główna


Dyrekcja


Nauczyciele


Kontakt


Galeria szkolna


Gazetka szkolna


Filmy OnLine


Linki


BIP


Projekty Unijne

MENU GŁÓWNE
Strona Główna
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Ceremoniał Szkolny
Kontakt

Typy Szkół
Dokumenty Szkolne

Dyrekcja
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Sponsorzy Szkoły
Linki
REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja - logowanie
ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Zasady rekrutacji
Terminy rekrutacji - decyzja
Terminy rekrutacji - zał. 1
Terminy rekrutacji - zał. 2

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zasady rekrutacji
Terminy rekrutacji - decyzja
Terminy rekrutacji - zał. 1
Terminy rekrutacji - zał. 2

LO dla DOROSŁYCH

Terminy rekrutacji - decyzja
Terminy rekrutacji
SPECJALNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zasady rekrutacji
SZKOŁA
Pedagog Szkolny
SzOK
Samorząd uczniowski

Kalendarz roku szkolnego

BELFER
Karta rozliczeniowa

Karta obserwacji
Wytyczne do obserwacji
Materiały pomocnicze
Egzaminator - formularz
Egzaminator - wniosek
DLA UCZNIÓW
Czas Trwania Zajęć
Karta obiegowa
Przyjęcie do liceum - wniosek
Przyjęcie do szkoły - wniosek
Duplikat świadectwa - wniosek
Duplikat legitymacji - wniosek
MATURA
Harmonogram egzaminów
Informatory
Egzamin maturalny
Arkusze egzaminacyjne
J. Polski (Egzamin ustny) - stary
Organizacja i przeprowadzanie
FAQ - Matura

SŁUCHACZE LO
Plan zjazdów LO
EDUKACJA ZAWODOWA

EGZAMIN ZAWODOWY

Formuła 2012

Deklaracja
Harmonogram 2019
Harmonogram - Pisemny
Harmonogram - Praktyczny
FAQ
Informacja o egzaminie

Formuła 2017

Deklaracja
Harmonogram 2019
Harmonogram - Pisemny
Harmonogram - Praktyczny
FAQ
Informacja o egzaminie

KURSY

Dziennik praktyki zawodowej
Kursy - terminy
KURSY OŚRODKI
Gliwice
Olkusz
Kluczbork
Zielona Góra

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Szkolny Klub Budowlany
Szkolny Klub Europejski
Szkolne Koło Wolontariatu
Szkolne Koło Ekologiczne
Szkolne Koła Sportowe
Koło Przyjaciół Biblioteki
Szkolne Koło Fizyczne
Koło Informatyczne
Koło Języka Angielskiego
Koło Języka Niemieckiego
Zespół muzyczny
WYŻSZE UCZELNIE
Wyższe Uczelnie
ADMINISTRACJA STRONY
Administracja
Kontakt z Administracją

RODO

Klauzula informacyjna - rodzic/uczeń
Klauzula informacyjna - pracownik
Klauzula informacyjna - kandydat do pracy
Technikum nr 1

powrót


Technikum nr 1
(czteroletnia szkoła średnia zawodowa dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum)

      1. Technik mechatronik

Łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Praca: W dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej. Może także pracować w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy mechatronik,
 technologie i konstrukcje mechaniczne,
 urządzenia i systemy mechatroniczne,
 język obcy zawodowy,
 pracownia urządzeń mechatronicznych,
 moduł specjalizacyjny mechaniki.


      3. Technik elektryk

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 podstawy techniki,
 gospodarowanie energią elektryczną,
 montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych,
 montaż i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
 budowa i eksploatacja sieci elektroenergetycznych,
 montaż i eksploatacja układów sterowania,
 samozatrudnienie w zawodzie.


      2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
2) montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
4) wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Praca: Firmy zajmujące się montażem, naprawą i konserwacją urządzeń energetyki odnawialnej: kolektorów słonecznych, wiatraków prądotwórczych, nowoczesnych systemów ogrzewania.

Przedmioty zawodowe:
Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
1) energetyki wodnej;
2) energetyki wiatrowej;
3) energetyki geotermalnej;
4) energetyki z biomasy.

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:
1) energetyczny;
2) techniczny;
3) technologiczny;
4) podstawy działalności zawodowej.


      4. Technik mechanik

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Praca: Firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych, zakłady usługowo-naprawcze.

Przedmioty zawodowe:
 bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska,
 podstawy konstrukcji mechanicznych,
 podstawowe techniki wytwarzania,
 technologia wytwarzania części maszyn,
 proces projektowania części maszyn,
 eksploatacja maszyn i urządzeń,
 moduł specjalizacyjny.


      5. Technik ochrony środowiska

Dzięki wiedzy na temat podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Praca: Technik ochrony środowiska może być zatrudniony m. in. w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów lub działach ochrony środowiska organów administracji.

Przedmioty zawodowe:
 obiekty budowlane w środowisku,
 badanie i ocena stanów środowiska,
 prawne aspekty ochrony środowiska,
 monitorowanie środowiska,
 inżynieria środowiska,
 gospodarka wodna.


      6. Technik usług fryzjerskich

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna , sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Praca: Zdobycie tytułu technika umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich.

Przedmioty zawodowe:
 higiena,
 materiały fryzjerskie,
 technologia fryzjerstwa,
 stylizacja,
 podstawy psychologii,
 podstawy pedagogiki,
 podstawy działalności usługowej,
 pracownia fryzjerska,
 specjalizacja – stylizacja fryzur damskich.


      7. Technik ekonomista

Organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Praca: Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

Przedmioty zawodowe:
 ekonomiczno prawne podstawy gospodarcze,
 działalność podmiotu gospodarczego,
 zasoby ludzkie jednostki organizacyjne,
 język obcy zawodowy,
 gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa,
 rozliczenia finansowe.


      8. Technik logistyk

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów,informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy logistyki,
 gospodarka zapasami i magazynem,
 ekonomika logistyki,
 transport i spedycja,
 planowanie logistyczne,
 systemy logistyczne,
 gospodarka elektroniczna,
 laboratorium logistyczno – spedycyjne,
 laboratorium magazynowe,
 język angielski dla logistyka,
 język obcy dla logistyka.


      9. Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, przejść podziemnych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy budownictwa,
 technologia budownictwa,
 podstawy projektowania,
 konstrukcje budowlane,
 instalacje budowlane,
 kosztorysowanie,
 organizacja robót budowlanych,
 eksploatacja obiektów budowlanych,
 język obcy zawodowy,
 specjalizacja,
 zajęcia praktyczne.


      10. Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych, reguluje i sprawdza działanie pojazdów jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz urządzeń ślusarskich i monterskich, przyjmuje do naprawy samochody i zespoły samochodowe, wystawia protokół przyjęcia, dokonuje rozpoznania odnośnie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów zespołów i mechanizmów, likwiduje usterki w zespołach i układach samochodu w ramach napraw bieżących i okresowych, zabezpiecza antykorozyjnie podwozia i nadwozia samochodu, wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, dba o czystość miejsca pracy i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., dokonuje rozliczeń kosztów usługowo – naprawczych oraz sprawdza jakość wykonywanych prac podczas jazd próbnych.

Praca: odbywa się w halach bądź warsztatach usługowo – naprawczych, wyposażonych w odpowiednią wentylację. Poszczególne stanowiska, przez które przechodzą pojazdy dzielą się na:
- płaskie,
- kanałowe,
- podnośnikowe.
Stanowiska, na których dokonuje się wymontowywania silników z pojazdów, muszą być wyposażone we wciągarkę pionową lub żurawik warsztatowy przesuwany po podłodze. Praca w kanale wykonywana jest poniżej powierzchni podłogi przy ograniczonej swobodzie ruchów. Czynności wykonywane są indywidualnie lub w małych zespołach 2-3 osobowych. Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością materialną za powierzone urządzenia i narzędzia oraz jakość wykonywanej pracy.

Przedmioty zawodowe:
 podstawy konstrukcji maszyn,
 przepisy ruchu drogowego,
 bezpieczeństwo pracy,
 silniki pojazdów samochodowych,
 podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
 elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
 pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,
 pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
 język obcy zawodowy,
 zajęcia praktyczne.powrót

REFORMA EDUKACJI
Reforma edukacji
KASA POŻYCZKOWA
Wniosek
Deklaracja przystąpienia
Rozliczenie konta
WSPÓŁPRACAPOROZUMIENIA
WKU Częstochowa
JW Opole
JW Tarnowskie Góry
Certyfikat - JW Opole
Umowa KPP Myszków
Facebook
MAM ZAWÓD MAM PRACĘ

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Najnowszy Album


Podsumowanie projektu „ZS nr 1 liderem europejskiego kształcenia zawodowego” 29 kwietnia
YOU TUBE
KANAŁ


NASZEJ SZKOŁY

PRAKTYKI
Design by CeRNoBiL Powered by PHP-Fusion 12264344 Unikalnych wizyt